Cài đặt VestaCP File Manager miễn phí – VestaCp Free Serial key

Chào bạn.

Mình sẽ hướng dẫn bạn một thủ thuật đơn giản để sử dụng trình quản lý tập tin trong VestaCP miễn phí. Nó không phải là một crack nhưng một hack đơn giản.

Đây là những gì bạn phải làm. Một khi bạn đã cài đặt VestaCP thành công trên máy chủ. Đăng nhập vào máy chủ thông qua SSH.

Mở tập tin /usr/local/vesta/conf/vesta.conf:

nano /usr/local/vesta/conf/vesta.conf

Ở cuối của tập tin chỉ cần nhập sau đây

FILEMANAGER_KEY = ‘ILOVEREO’

Cuối cùng là lưu tập tin, và xong!

Bổ sung: Dùng crontab để sử dụng key vĩnh viễn, không bị reset:

Gõ: Crontab -e

Sau đó nhập nội dung sau

0 */1 * * * /usr/bin/sed -i "/FILEMANAGER_KEY=''/d" /usr/local/vesta/conf/vesta.conf >> /usr/local/vesta/conf/vesta.conf && sudo /usr/bin/grep -q -F "FILEMANAGER_KEY='ILOVEREO'" /usr/local/vesta/conf/vesta.conf || /usr/bin/echo "FILEMANAGER_KEY='ILOVEREO'" >> /usr/local/vesta/conf/vesta.conf

Bạn có thể sử dụng trình quản lý tập tin của VestaCP miễn phí !!

Bình luận

Bài viết liên quan