Get Primary Taxonomy

Đây là tính năng của Yoast SEO chứ không phải là mặc định của WordPress.

/**
* Get primary Taxonomy.
*/
if ( ! function_exists( ‘get_primary_taxonomy_id’ ) ) {
function get_primary_taxonomy_id( $post_id, $taxonomy ) {
$prm_term = ”;
if (class_exists(‘WPSEO_Primary_Term’)) {
$wpseo_primary_term = new WPSEO_Primary_Term( $taxonomy, $post_id );
$prm_term = $wpseo_primary_term->get_primary_term();
}
if ( ! is_object( $wpseo_primary_term ) && empty( $prm_term ) ) {
$term = wp_get_post_terms( $post_id, $taxonomy );
if (isset( $term ) && !empty( $term ) ) {
return wp_get_post_terms( $post_id, $taxonomy )[0]->term_id;
} else {
return ”;
}
}
return $wpseo_primary_term->get_primary_term();
}
}

Bình luận

Bài viết liên quan