Lưu data của Elementor Form vào Google Sheets

Hướng dẫn lưu data của Elementor Form vào Google Sheets (Send Elementor form data directly to a Google Sheet via Webhook).

Bước 1: Tạo mới 1 cái Google Sheets.

Bước 2: Thêm code sau đây vào Google Sheets Project.

Bước 3: Đổi tiêu đề của Google Sheets và Scripts

Bước 4: Publish & Deploy (Publish> Deploy as web app)

Bước 5: Cấp quyền cho ứng dụng

 • Project Version: New – đặt tên mới
 • Set “Execute the app as:” thành
  • “Me(youremail@gmail.com)”
 • Set “Who has access to this app:” thành
  • “Anyone, even anonymous”
  • Click “Deploy”
  • Click “Review Permissions”
 • Chọn account của bạn
  • Click “Advanced” (góc trái bên dưới)
  • Click “Go to: (Tên Project mà bạn đã đặt)”
  • Click “Allow”
  • Copy URL sau đó click Ok.

Bước 6: Lấy link rồi thêm vào Webhook của Elementor.

Bình luận

Bài viết liên quan