Cài đặt VestaCP cho VPS – Một Control Panel cực tốt cho VPS

Kiểm tra lỗi: systemctl start mariadb.service Kết quả xuất hiện: me@server:# systemctl status mariadb.service ● mariadb.service - MariaDB 10.3.27 database server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2020-12-07 21:04:05 CET; 1min 53s ago...

Xem thêm
WooCommerce For Elementor

1. Show Popup Elementor bằng JS // accessible on window.elementorProFrontend elementorProFrontend.modules.popup.showPopup( { id: 123 } ); Nếu dòng trên không được, bạn có thể thử như sau: jQuery(window).on('elementor/frontend/init', function() { elementorFrontend.on( 'components:init', function() { elementorFrontend.documentsManager.documents[123].showModal(); }); }); Lưu ý: 123...

Xem thêm